Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www Zakładu Hydrobiologii UAM

  Zakład Hydrobiologii UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://hydro-new.home.amu.edu.pl/pl/

  Data publikacji strony internetowej 2016-12-10
  Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-28 (strona jest aktualizowana na bieżąco jako strona informująca o życiu Zakładu).

  Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis
 • Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-03-28
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Dane kontaktowe
  Sekretariat Zakładu: mgr Izabella Majchrzak (im40117@amu.edu.pl), mgr Przemysław Zieliński (przemekz@amu.edu.pl), tel. 61 829 57 65
  Aktualizacją strony www zajmuje się dr Łukasz Wejnerowski (wejner@amu.edu.pl, tel. 61 829 5748)

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna: Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska.

  Plan budynku WB UAM
  Sekretariat Zakładu Hydrobiologii: II piętro, pokój nr 2.91