dr Andrzej Rybak

dr Andrzej Stanisław Rybak – Lider Grupy Badawczej Ekologii i Taksonomii Makroglonów

Stanowisko: adiunkt
Email: rybak@amu.edu.pl,
rybakandrzej@interia.eu
Pokój: 2.89
Telefon: 61 829 57 63
Dyżur: wtorki, g. 10.00 – 12.00
Research Gate
Google Scholar
Orcid
PBN
Researcher ID
Scopus
Kudos
Repozytorium UAM
Strona domowa
Publons
Baza Wiedzy UAM

Specjalność naukowa

  Jestem hydrobiologiem, szczególnie interesuję się ekologią słodkowodnych makroglonów. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moje główne zainteresowania badawcze to autekologia, biogeografia i rola czynników abiotycznych w ekspansji słodkowodnych populacji Ulva w ekosystemach pół naturalnych i antropogenicznych Europy. Specjalizuję się w ekologii i dynamice rozwoju makroglonów w wodach słodkich, biomonitoringu z wykorzystaniem makroglonów i ocenie zmienności morfologiczno-molekularnej makroglonów.

Aktualne badania

 • Optymalizacja metod wykorzystania makroglonów w ocenie stanu wód
 • Biologia i ekologia rodzaju Hydrodictyon
 • Koncepcja „pułapki biogenów"
 • Wykorzystanie makroglonów jako biosorbentów
 • Efektywne metody utylizacji biomasy glonowej

Projekty badawcze

 • 2021 - 2022

  Grant wewnętrzny Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu „Aplikacyjne zastosowanie mikroglonów immobilizowanych w kulkach alginianowych do bioremediacji metali ciężkich i cyjanków z wód”. Kierownik: dr Marcin Siepak, wykonawcy: dr Andrzej S. Rybak, dr hab. Andrzej M. Woyda-Płoszczyca (Wydział Biologii UAM – Zakład Bioenergetyki)

 • 2019 – 2020

  Projekt POWER „Myślenie przez działanie” w ramach Uniwersytetu Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-U120/17-00. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wykonawca)

 • 2019 – 2020

  Projekt POWER „Świat przyrody obszarem myślenia i działania” w ramach Uniwersytetu Młodych Odkrywców na Wydziale Biologii UAM, nr POWR.03.01.00-00-U110/17-00. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wykonawca)

 • 2009 – 2012

  Grant NCN (Nr N304013437): Weryfikacja genetyczna i siedliskowa gatunków z rodzaju Ulva na terenie Polski (główny wykonawca)

 • 2009 – 2011

  Grant NCN (Nr N303391136): Wpływ wód kopalnych i odchodów ptasich na zakwity sinicowe w jeziorze Góreckim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (wykonawca)

 • 2010 – 2011

  Zlecenie Prezydenta Miasta Konina: Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (Jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie) (wykonawca)

 • 2011 – 2012

  Grant Dziekana Wydziału Biologii UAM, (Nr GDWB-07/2011): Bioakumulacyjny potencjał słodkowodnych taksonów z rodzaju Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) (kierownik grantu i główny wykonawca)

Wybrane publikacje

  2023

 • Jakubas-Krzak, E., Gąbka, M., Panek, P., Kowalski, W.W.A., Lisek, D., Smoczyk, M., Rybak, A.S. 2023. The red alga Hildenbrandia rivularis is a weak indicator of the good ecological status of riverine habitats. Ecological Indicators 147: 109918.

 • 2022

 • Rybak, A.S., Woyda-Płoszczyca, A. 2022. Tropical red alga Compsopogon caeruleus: an indicator of thermally polluted waters of Europe in the context of temperature and oxygen requirements. Algae 37: 301-316.

 • 2021

 • Rybak A. 2021. Microencapsulation with the usage of sodium alginate: A promising method for preserving stonewort (Characeae, Charophyta) oospores to support laboratory and field experiments. Algal Research 54: 102236.

 • Woyda-Ploszczyca A.M., Rybak A. 2021. How can the commercial potential of microalgae from the Dunaliella genus be improved? The importance of nucleotide metabolism with a focus on nucleoside diphosphate kinase (NDPK). Algal Research 60: 102474.

 • Rybak A. 2021. Freshwater macroalgae, Ulva pilifera (Ulvaceae, Chlorophyta) as an indicator of the trophic state of waters for small water bodies. Ecological Indicators 121: 106951.

 • 2019

 • Rybak A., Woyda-Ploszczyca A.M. 2019. Ecology and distribution patterns of Chara connivens (Charophyta, Characeae) on the Canary Islands – the first record from Fuerteventura. Oceanological and Hydrobiological Studies 48: 368-380.

 • 2018

 • Rybak A. 2018. Species of Ulva (Ulvophyceae, Chlorophyta) as indicators of salinity. Ecological Indicators 85: 253-261.

 • Rybak A. 2018. The Ulva flexuosa complex (Ulvaceae, Chlorophyta): an updated identification key with special reference to the freshwater and hyperhaline taxa. Phytotaxa 345: 83-103.

 • Rybak A., Gąbka M. 2018. The influence of abiotic factors on the bloom-forming alga Ulva flexuosa (Ulvaceae, Chlorophyta): possibilities for the control of the green tides in freshwater ecosystems. Journal of Applied Phycology 30: 1405-1416.

 • 2016

 • Rybak A. 2016.Freshwater population of Ulva flexuosa (Ulvaceae, Chlorophyta) as a food source for great pond snail: Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae). Phycological Research 64: 207-211.

 • Rybak A. 2016. Ecological preferences of freshwater Ulva flexuosa (Ulvales; Ulvophyceae): development of macroalgal mats in a Tulce fishpond (Wielkopolska Region, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 45: 100-111.

 • 2015

 • Rybak A. 2015. Differentiation of inland Ulva flexuosa Wulfen (Ulvaceae, Chlorophyta) from Western Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 44: 393-409.

 • Rybak A. 2015. Revision of herbarium specimens of freshwater Enteromorpha-like Ulva (Ulvaceae, Chlorophyta) collected from Central Europe during the years 1849–1959. Phytotaxa 218: 1-29.

 • 2014

 • Rybak A., Czerwoniec A., Gąbka M., Messyasz B. 2014. Ulva flexuosa (Ulvaceae, Chlorophyta) inhabiting inland aquatic ecosystems: molecular, morphological and ecological discrimination of subspecies. European Journal of Phycology 49: 471-485.

 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B. 2014. The accumulation of metal (Co, Cr, Cu, Mn and Zn) in freshwater Ulva (Chlorophyta) and its habitat. Ecotoxicology 22: 558-573.

 • 2013

 • Kobos, Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanological and Hydrobiological Studies 42: 358–378.

 • 2012

 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B. 2012. Bioaccumulation of alkaline soil metals (Ca, Mg) and heavy metals (Cd, Ni, Pb) patterns expressed by freshwater species ofUlva (Wielkopolska, Poland). International Review of Hydrobiology 97: 542-555.

 • Rybak A., Messyasz B., Łęska B. 2012. Freshwater Ulva (Chlorophyta) as a bioaccumulator of selected heavy metals (Cd, Ni and Pb) and alkaline earth metals (Ca and Mg). Chemosphere 89: 1064-1074.

 • 2011

 • Messyasz B., Rybak A. 2011. Abiotic factors affecting the development of Ulva sp. (Ulvophyceae; Chlorophyta) in freshwater ecosystems. Aquatic Ecology 45: 75–87.

 • Messyasz B., Rybak A. 2011. The distribution of green algae species from the Enteromorpha genera [syn. Ulva; Chlorophyta] in Polish inland waters. Oceanological and Hydrobiological Studies 38: 121-138.

CV

 • 2014 – do dziś

  Adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 2009 – 2014

  Doktorant w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 2008 – 2013

  Pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Hydrobiologii UAM

 • 2007 – 2009

  Studia magisterskie na Wydziale Biologii, kierunek Ochrona Środowiska, specjalność Hydrobiologia i Ochrona Wód

 • 2005 – 2007

  Studia magisterskie na Wydziale Biologii, kierunek Biologia, specjalność Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 • 2002 – 2005

  Studia licencjackie na Wydziale Biologii, kierunek Biologia, specjalność Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 • 1998 – 2002

  XVII LO w Poznaniu

 • 1990 – 1998

  Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu

Prowadzone zajęcia

 • Biologia organizmów i środowisk wodnych
 • Biologia i ekologia organizmów wskaźnikowych
 • Hydrobotanika
 • Inwentaryzacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Monitoring środowiska
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Struktura i dynamika populacji i biocenoz wodnych
 • Szata roślinna i fauna Wielkopolski
 • Zajęcia w szkołach objętych patronatem UAM
 • Ochrona siedlisk przyrodniczych i Dyrektywa Siedliskowa
 • Ochrona zasobów wodnych i torfowiskowych
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawy biologii
 • Wpływ stresu środowiskowego na funkcjonowanie ekosystemów wodnych
 • Zajęcia w ramach Dni Akademickich

Funkcje administracyjne

  Opiekun roku dla studentów na kierunku Ochrona Środowiska oraz Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu