prof. dr hab. Lubomira Burchardt

prof. dr hab. Lubomira  Burchardt


Stanowisko: kierownik Zakładu Hydrobiologii
w latach 1991 - 2014
Email: burchard@amu.edu.pl
Research Gate

Specjalność naukowa

Biologia, ekologia, hydrobiologia, fykologia, paleolimnologia

Problematyka badawcza

Ocena stanu ekologicznego wód śródlądowych. Biologia zakwitów sinicowych. Neuston – organizmy na granicy „woda-powietrze". Zmiany populacyjne organizmów fitoplanktonowych w jeziorach zdegradowanych i „podgrzanych". Ochrona cennych przyrodniczo zasobów wodnych Wielkopolski. Funkcjonowanie jezior na terenach parków krajobrazowych i narodowych.

Osiągnięcia zawodowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: mgr 1968; dr 1975; dr hab. 1987; prof. nadzw. 1994; prof. zw. 1997. asystent nauk.-techn. 1968; asystent naukowo-dydak. 1974; adiunkt 1987; docent 1988; prof. UAM 1991. prodziekan Wydziału Biologii (1990 – 1992); dyrektor Instytutu Biologii Środowiska (1992-1994); kierownik Zakładu Hydrobiologii (1991-2014).

Wykształcenie 5 doktorów habilitowanych, 22 doktorów, promotor szerokiej rzeszy magistrantów i licencjuszy. Recenzent 10 prac habilitacyjnych i 5 wniosków o tytuł profesorski. Recenzent wielu projektów badań naukowych, książek, i monografii hydrobiologicznych i ekologicznych. Współudział w grantach międzyuczelnianych i projektach naukowych. Promotor prac algologicznych dwóch olimpijczyków z II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Dwukrotny udział jako Jury Olimpiady Ekologicznej Szkól Średnich w Koninie. Opiekun Indywidualnego Toku Nauczania wybitnego ucznia szkoły średniej w Słubicach.

Redaktor 17 książek. Współautor monografii i artykułów dotyczących wielu jezior Wielkopolski i m. Poznania. Współorganizator i wykonawca programów ochrony ekosystemów wodnych Słowińskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego. Współautor opracowań hydrobiologicznych jezior lobeliowych okolic Chojnic „podgrzanych" jezior konińskich, jeziora Gopło i Pakoskiego, jezior m. Gniezna, okolic Leszna i Chojnic. Wykonawca monitoringu hydrobiologicznego Zatoki Cheasapeke w Norfolk (Virginia, USA) oraz ekosystemów wodnych wyspy Bornholm i Christianso.

Współorganizator (z prof. J. Siepakiem i prof. W. Stankowskim) 3-miesięcznego cyklu audycji w Radiu Merkury p.t. „Mała Ekologia" (1989). Organizator Międzynarodowej Ekologicznej Szkoły Letniej na Wydziale Biologii UAM w latach 1991-2011. Współorganizator Programu Wymiany studentów i pracowników Wydziału Biologii UAM, Instytutu Ochrony Przyrody PAN z OldDominion University, Norfolk, Virginia, USA w latach 1990-2005. Współudział w utworzeniu i realizacji 5-letniej specjalności „Hydrobiologia i Ochrona Wód" na kierunku Ochrona Środowiska UAM w latach 2002-2012. Udział w tworzeniu i 5-letniej realizacja programu studiów na kierunku Ochrona Środowiska w Collegium Polonicum w Słubicach. Udział w projekcie budowlanym i dydaktycznym studiów na kierunku Ochrona Środowiska w filii UAM w Pile.

Współzałożyciel Europejskiej Federacji Towarzystw Fykologicznych w roku 2005. Organizator Polskiego Towarzystwa Fykologicznego w roku 2007. Prezes PTF w latach 2007-2014. Uczestnik kilku Rad Naukowych Parków Narodowych i Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Współorganizator dwóch seminariów pracowników Instytutu Biologii Środowiska Wydziału Biologii w roku 1992 (Stacja Ekologiczna „Jeziory") i 1994 (Coll. Maius). Współorganizator Konferencji pod auspicjami Prezesa m. Poznania p.t. „Edukacja regionalna jako efekt świadomości ekologicznej" (2009). Współorganizator Konferencji Sekcji Fykologicznej PTB w Poznaniu w roku 1990 i 2005 oraz Konferencji Fykologów Polskich w Koninie-Mikorzynie w roku 2012.

Organizacja dwóch sesji naukowych poświęconych 10-tej i 25-tej rocznicy śmierci prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej. Redakcja manuskryptów i wykładów prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej. Organizacja uroczystości odnowienia 60-tej rocznicy doktoratu prof. dr hab. Gabriela Brzęka w UAM. Współudział w nadaniu Medalu Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza Sir DrColinowiReynoldsowi z Windermer Laboratory, (UK) i prof. HaroldowiMarshallowi z Old Dominion University (USA).

Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Botanicznego jako organizator programu wykładów biologicznych w szkołach średnich m. Poznania (1968-1970) i Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego (od roku 1968). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od roku 1970), Komitetu Botaniki PAN (2004-2007), Rady Naukowej Instytutu „Centrum Wielkopolski"(2004-2010). Członek kilku Komitetów Redakcyjnych czasopism ekologicznych, hydrobiologicznych i fykologicznych.